http://logiba.com/
Yükleniyor...

Çözümler

Akıllı Şehir Çözümleri
Akıllı Şehirler Günümüzde enerji tüketimi ve boşa harcanan enerji miktarları oldukça büyük bir sorun teşkil etmektedir. Logiba bu ve buna benzer sorunlara çözüm için ve daha yenilikçi şehirler ortaya çıkarma amacıyla "akıllı şehirler" konsepti altında ürünlerini geliştirmeye devam etmektedir. Daha akıllı ve çevreci şehirler inşa etmeyi görev edinen Logiba yerli sermaye ve yerli ar-ge ile çalışmalarına devam etmektedir. "Akıllı şehirler" konsepti altında akıllı aydınlatma, akıllı atık takip,plaka takibi,meteroloji vb. çözümler sunan Logiba çevreci, yenilenebilir ve kontrol edilebilir enerjiden yanadır.
Smart City Solutions
Smart Cities Today, energy consumption and wasted energy amounts are a big problem. Logiba continues to develop its products under the concept of "smart cities" in order to solve these and similar problems and to find more innovative cities. Logiba continues to work with domestic capital and domestic R & D, tasked with building smarter, greener cities. Under the concept of "smart cities", Logiba offers intelligent lighting, intelligent waste tracking, plate tracking, metrology etc. and Logiba offers environmentally friendly, renewable and controllable energy.

Akıllı Atık Takip Çözümleri
Akıllı Atık Takip Sistemi Her geçen gün artan yapılaşma beraberinde artan atıkları getirmektedir. Bu da çöplerin ve konteynerların hızla artması demektir. Şehirlerimizi temiz tutabilmek için hergün yüzlerce araç ve personel çalışmaktadır. Klasik yöntemde sokak sokak konteyner konteyner gezilerek çöpler toplanmaktadır. Boş ve tam dolmamış konteynerlara da uğranıldığı için ciddi bir zaman, yakıt ve personel maliyeti ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemenin bir yolu olmalı ?ASAT Akıllı Şehir Atık Takip Sistemi tamda bu sorun için var.ASAT ile dolu çöpleriniz sizi çağırır. Böylece zaman, yakıt ve personel maliyetleriniz azalır.Çöp seviyeleri hassas bir şekilde takip edilir ve sizin belirlediğiniz limiti aşınca merkezi yazılıma uyarı sinyali gönderirAyrıca konteynerin sıcaklığı takip edilir ve yangın durumunda acil uyarı sistemi devreye girer. Merkezi yazılıma gelen veriler değerlendirilir ve planlı çöp toplama rotaları oluşturulur.ASAT ile hangi konteynere ne zaman uğradığını konteynerın hangi sıklıkla dolduğu ve sıcaklığın konteynerde nasıl değiştiği zaman bazlı rapor ve grafikler ile takip edilir. Bunlara ilaveten personel verimliliğide ölçülür.Uğranılan konteynerların son durumu otomatik olarak simülasyon ekranında güncellenir. ASAT her türlü atık ve konteyner tipiyle uyumlu inovaktif bir çözümdürAtık takip cihazı -20 ila +80’C arası çalışma sıcaklığı 10 yıla kadar pil ömrü toz, su, ve darbe dayanımı ile konteynerlarınız için uygun çözümdür. Daha temiz bir çevre daha temiz bir gelecek için yer teknoloji ASAT…
Smart Waste Management Solutions
Smart Waste Management Day by day, the rise of cities increase our wastes. This means that garbage and containers will grow and add on rapidly. Hundreds of vehicles and staff work every day to keep our cities clean. In the classical method, containers are collected by touring around all streets. There is also a serious time, fuel and staff cost since you are also being sent to empty or not fully filled containers. There must be a way to prevent this. Logiba ASAT intelligent city waste tracking system exists precisely for this problem. Your filled garbage calls you with Logiba ASAT. So your time, fuel and staff costs are reduced. Garbage levels are tracked in a precise manner and a centralized warning signal is sent out at the limit you specify. In addition, the temperature of the container is monitored and an emergency warning system is activated in case of fire. Central records are assessed and the planned garbage collection routes are created. With Logiba ASAT, containers followed by time-based reports and graphs of when the containers are visited, how often the containera are filled and how the temperature changes in the containers. In addition to these, staff productivity is also measured. The last state of the visited containers is automatically updated on the simulation screen. Logiba ASAT is an innovative solution for all types of waste and containers. The waste monitoring device is suitable for every condition for your containers with working temperature of -20 to +80 degrees, the battery life of up to 10 years, dust, water and impact resistance. A solution for a cleaner environment and cleaner future, Logiba ASAT

Akıllı Aydınlatma Çözümleri
Akıllı Aydınlatma Sistemi Dünya'da ve Türkiye'de elektrik giderlerinin %25'nin aydınlatma için kullanıldığını biliyor muydunuz? Bu durum ülkemize her gün yaklaşık 1.5 milyar tl'ye mal oluyor. Evinizdeki ışıkları söndürebiliyorsunuz, peki ya sokaklar ve parklar? Bunun hem kolay, hem de etkili bir çözümü var. Logiba akıllı şehir aydınlatma sistemi ASAS. Park ve sokaklardaki lambaları akıllı hale getiren Logiba ASAS hem klasik hem de LED lambalar ile uyumludur. Logiba ASAS'a entegre edilen hareket, trafik ve aydınlık sensörleri sayesinde park ve sokaklarda yayalar, bisikletliler ve araçlar her zaman aydınlıkta yol alır. Trafik yoğunluğunun az olduğu, kimsenin parkta ve sokakta olmadığı zamanlarda aydınlatma düzeyi düşürülür ve gereken zamanda gerektiği kadar aydınlatma yapılır. Aydınlatma armatürlerinin arıza ve ömürleri kayıt edilir. Bakım ve onarım iş emri oluşturulur. İş emrine uygun rotalama yapılır. Marka, model, kurulum tarihi, garanti süresi, gücü gibi bilgiler önceden kayıtlı olduğu için bakım ekipleri arızaya hazırlıklı giderler. Böylece işçilik, zaman ve malzemeden tasarruf sağlanır. Sisteme entegre edilen panik butonu ve kamera sayesinde anlık alarmlar oluşturulur ve olaylar hakkında ilgili birimlere bildirimler yapılır. Sonuç, %50 daha az bakım ve işletme maliyeti, %60'a varan enerji tasarrufu ve talep edildiğinde yeni fonksiyonlar ekleyebilme imkanı... Dahası bu yatrımınız 2 ila 4 yıl içinde kendisini amorti eder. Bu sebeple Logiba ASAS aydınlatmalarda tasarruf, güvenlik ve esneklik sağlayan yerli bir teknolojik çözümdür.
Smart Lighting Solutions
Smart Lighting System Did you know that 25% of electricity costs in the world are used for lighting? This situation costs Europe about 40 million euros each day. You can turn off the lights in your house but, what about the street and the park lights? It has an easy and effective solution. Logiba smart city lighting control system ASAS. Logiba ASAS, which makes the luminaires in the parks and on the streets intelligent, is compatible with both classic and LED lamps. With motion, traffic and light sensors integrated into Logiba ASAS, pedestarians, bikes and vehicles in parks and streets are always lightened. When the traffic intensity is low, when no one is in the park or on the street, the lighting level is reduced and lighting is increased when necessary. The faults and lifetimes of the luminaires are recorded. Maintenance and repair work orders are created. Appropriate routes for work orders are made automatically. As the information such as brand, model, date of installation, warranty period, power etc are pre-registered, maintenance teams are prepared for the broken luminaires. Thus, labor, time and materials are saved. Panic button and camera integrated into the system creates instant alarms and notifications are made to relevant emergency units about the events. The result; up to 50% less maintenance and operation costs, up to 60% energy savings and the ability to add new functions when demanded. Moreover, this investment will pay off within 2 to 4 years. For this reason, Logiba ASAS is a local technological solution that provides savings, security, and flexibility in lighting

Meteroloji Çözümleri
Meteroloji Analizi Meteroloji analiz çözümleri, bölgesel olarak, hava durumu, nem oranı, sıcaklık bilgisi gibi meteorolojik parametrelere erişmenizi sağlar. Logiba'nın akıllı şehir platformu her türden meteoroloji istasyonu ile kolaylıkla entegre olabilir ve tek bir arayüz ile tüm sisteme ulaşmanıza imkan sağlar. Geriye dönük olarak verilere ulaşabilir, rapor ve grafikler vasıtasıyla eski verilere de görüntüleyebilirsiniz.
Meteorology Solutions
Meteorology Analysis Meteorological analysis solutions provide you to access regional meteorological parameters such as weather, humidity, temperature. Smart city platform of Logiba can be entegrated all kind of Meteorology Stations and provides to access all system via only one page.You also can create report and graphs for the past datas.

Plaka Takip Çözümleri
Plaka Tanıma Sistemi Otopark, alışveriş merkezi,hastaneler ve okullarda araç giriş çıkışlarını kontrol etmek amacıyla kullanılabilen plaka tanıma sistemleri giriş çıkış yapan araçların kayıt altında tutulmasına yardımcı olmaktadır.Otoparklar için araçların içeride kaç saat kaldıklarını ve içeride kalma süresine göre ödeme miktarını hesaplayabilen sistemlerdir.
Plate Recognition Solutions
Plate Recognition System Plate recognition systems, which can be used to control the entrance and exit of cars in parking lots, shopping malls, hospitals and schools, help keep in and out vehicles in record. It is a system that can calculate the amount of time the vehicles stay inside and the amount of payment according to the stay time.

Güç Analizi Çözümleri
Güç Analizi Günümüzde enerji tüketimini kontrollü yapmak büyük önem arz etmektedir. Enerji tüketimi kontrolünü sağlamak için öncelikle enerjiyi analiz etmek gereklidir. Güç analizi çözümleri şebeke ve sistemlerde enerji tüketimini izleyerek ve analiz ederek kullanıcıya şebeke ve sistemlerin enerji raporlarını sunabilmektedir. Enerjiyi analiz edebilmek daha akıllıca enerji tüketimi yapmamızı ve enerji kaynaklarını daha efektif şekilde kullanmamızı sağlar.
Power Analysis Solutions
Power Analysis Nowadays , it is very important to control energy consumption. To control energy consumption, you first need to analyze the energy. Power analysis solutions monitor and analyze energy consumption in networks and systems. In this way, energy reports of the user network and systems can be presented. Analyzing the energy allows for smarter energy consumption and more efficient use of energy resources.